เงื่อนไข


  1. กรณีที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงวัน เวลาหรือรายละเอียดต่างๆ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 7 วันทำการ
  2. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำหากมีการยกเลิกหลังจากชำระเงิน
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ผู้เข้าร่วมงานที่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดในแต่ละแพ็กเกจต้องชำระค่าเข้าตามราคาปกติ ในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติมอาหาร สามารถสั่งเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากแพ็คเกจในราคาปกติ